Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter, som skal ta inn en lærling, må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

NavnFagSted
Arbeids- og sosialdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
asd.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Arbeids- og
velferdsdirektoratet


Tel: 21071000

E-post:
direktoratet@
nav.no
Kontor- og administrasjon/
IKT-service/
Mediegrafiker
Oslo
Arkitektur- og designhøg-
skolen i Oslo

Tel: 22997000

E-post:
postmottak@
aho.no
IKT-serviceOslo
Arkivverket

Tel: 22022600

E-post:
post@
arkivverket.no
IKT-serviceOslo
Bufetat Region nord

Tel: 46615500

E-post:
postmottak@
bufetat.no
Kontor- og administrasjonAlta
Barne-
og likestillings-
departementet


Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
bld.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Borgarting lagmannsrett

Tel: 21558000

E-post:
borgadm@
domstol.no
IKT-servicefagOslo
De samiske videregående skoler

Tel: 78486995

E-post:
postmottak@
samisk.vgs.no

Kontor- og administrasjonKarasjok
Datatilsynet

Tel: 22396900

E-post:
postkasse@
datatilsynet.no
IKT-serviceOslo
Departementenes
sikkerhets- og service-organisasjon


Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
dss.dep.no
IKT-service/
Kontor- og
administrasjon/
Sikkerhet
Oslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Tel: 40007977

E-post:
postmottak@
dfo.no
Mediegrafiker/
Kontor- og administrasjon
Oslo
Direktoratet for
byggkvalitet


Tel: 22475600

E-post:
post@dibk.no
Kontor- og administrasjonOslo
Digitaliserings-direktoratet (Digdir)

Tel: 22451000

E-post:
postmottak@
digdir.no
Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker/
Data-elektroniker
Oslo
Domstol-
administrasjonen

Tel: 73567000 

E-post: postmottak@
domstolsadministrasjonen.no

Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker
Trondheim
Finansdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
fin.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

Tel: 63807140/
95200797

E-post:
atle.olausen@
ffi.no

SikkerhetOslo
Forsvarsbygg

Tel: 46870400

Kontakt oss
Sikkerhet/
Data-elektroniker/ Kontor- og administrasjon/
IKT Service
Oslo
Statsfor-
valteren

Tel: 35586123

Epost:
post@fmfa.
fylkesmannen.no
IKT Service/ Data-elektronikerArendal
Trondheim
Leikanger
Bodø
Helfo

Tel: 90096622

E-post: post@helfo.no
Byggdrifter/
IKT-service
Tønsberg
Helse- og omsorgsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
hod.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo

Husleietvistutvalget


Tel: 225931450

E-post: oslo@htu.no
Kontor- og administrasjonOslo
Jernbanedirektoratet

Tel: 91135941

E-post:
bente.tangen@
jernbanedirektoratet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Jernbane-
tilsynet

Tel: 22995900

E-post:
post@sjt.no
Kontor- og administrasjonOslo
Justervesenet

Tel: 64848484

E-post:
postmottak@
justervesenet.no
IKT-serviceKjeller
Klima- og miljødepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
md.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Kommunal- og moderniserings-
departementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kmd.dep.no

Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker

Oslo
Kompetanse Norge

Tel: 23381300

E-post:
postmottak@
kompetansenorge.
no
IKT-serviceOslo
Kriminal-
omsorgsdirektoratet

Tel: 47309433

E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
IKT-service/
Kontor- og administrasjon
Lillestrøm
Kripos

Tel: 23028000

E-post:
kripos@politiet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kulturdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kud.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Kulturrådet

Tel: 21045800

E-post:
post@
kulturraad.no
Mediegrafiker/
Kontor- og administrasjon
Oslo
Kulturtanken

Tel: 220225900

E-post:
post@
kulturtanken.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kunnskaps-
departementet


Tel: 22499090

E-post: postmottak@kd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Kunsthøg-
skolen
i Oslo


Tel: 22955000

E-post: postmottak@khio.no
IKT-serviceOslo
Landbruks- og
matdepartementet


Tel: 22249090

E-post: postmottak@
lmd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Landbruksdirektoratet

Tel: 24131000

E-post:
postmottak@landbruksdirektoratet.no
Kontor- og
administrasjon/
IKT-service
Oslo
Lotteri- og stiftelses-
tilsynet

Tel: 57828000

E-post: postmottak@lottstift.no
Data-elektroniker/ Kontor- og administrasjonFørde
Mattilsynet

Tel: 22770000

E-post:
postmottak@
mattilsynet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Meteorologisk instituttIKT ServiceOslo
Miljø-
direktoratet

Tel: 73580500

E-post: post@miljodir.no
IKT Service/
Kontor-
og administrasjon

Oslo

Trondheim

Nasjonalt ID-senter

Tel: 22699022

E-post:
postmottak@
nidsenter.no

MediegrafikerOslo
Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT)


Tel: 21021800

E-post:
postmottak@
nokut.no
IKT Service/
Kontor- og administrasjon
Oslo
Nasjonal sikkerhets-myndighet

Tel: 67864000

E-post:
postmottak@
nsm.no
IKT ServiceKolsås
Nord universitet

Tel: 75517000

E-post: postmottak@
nord.no
Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker/
Byggdrifter/
IKT-service
Bodø,
Levanger
Steinkjer
Nord-Troms og Senja tingrett

Tel: 77603400

E-post: tntspost@
domstol.no
Kontor- og
administrasjon
Tromsø
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tel: 67230000

E-post:
post@nmbu.no

Kontor-og administrasjon/
IKT-service/
Byggdrifter

Ås

Norges forskningsråd

Tel: 22037000 

E-post:
post@forskningsradet.no
IKT Service/ Kontor- og
administrasjon
Oslo
Norges geologiske undersøkelse

Tel: 73904000

E-post:
ngu@ngu.no
IKT ServiceTrondheim
Norges idrettshøgskole

Tel: 23262000

E-post:
postmottak@
nih.no
IKT ServiceOslo
Norges institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tel: 40604100

E-post:
post@nibio.no
IKT ServiceÅs
Norges musikkhøgskole

Tel: 23367000

E-post: post@nmh.no

Kontor- og
administrasjon/
IKT Service

Oslo
Norsk pasientskadeerstatning

Tel: 22994500

E-post:
npepost@
npe.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Tel: 22994000

E-post:
post@nupi.no

IKT Service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker

Oslo
Nærings- og fiskeri-
departementet


Tel: 22249090

E-post:
postmottak@nfd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo

Olje- og energi-
departementet


Tel: 22249090

E-post: postmottak@
oed.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
OsloMet -
storbyuniversitetet


Tel: 67235000 
 
E-post:
Kontaktside
IKT-service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Patentstyret

Tel: 22387300

E-post:
post@
patentstyret.no
IKT-service/
Mediegrafiker
Oslo
Politi-
direktoratet

Tel: 23364100

E-post: politidirektoratet@politiet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Politidirektoratet
-  politiets fellestjenester

Tel: 23364100

E-post:
fellestjenester@
politiet.no
MediegrafikerJaren
Politihøgskolen

Tel: 2319900

E-post:
postmottak@
phs.no
Data-elektronikerOslo
Riksadvokaten

Tel: 22477850

E-post:
postmottak@
riksadvokaten.

no
IKT ServiceOslo
Riksantikvaren

Tel: 22940400

E-post:
postmottak@
ra.no
MediegrafikerOslo
Riksrevisjonen

Tel: 22241000

E-post:
postmottak@
riksrevisjonen.

no
IKT-serviceOslo
Samferdsels-
departementet


Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
sd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet

Tel: 22777001

E-post: post@konfliktraadet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Sivilforsvaret - Midtre
Hålogaland, DSB


Tel: 77002730

E-post:
mh.sfd@dsb.no
Kontor- og administrasjonHarstad
Skatteetaten

Tel: 974761076

E-post:
svein.aspebakken@skatteetaten.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens lånekasse
for utdanning


Tel: 22726813/
48228251

E-post: postmottak@lanekasse.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens pensjonskasse

Tel: 22241500

E-post:
Kontakt oss
IKT-serviceOslo
Statens sivilretts-
forvaltning


Tel: 22991325

E-post:
post@
sivilrett.no
IKT-serviceOslo
Statens vegvesen

Tel: 22073000

E-post:
Kontaktside
Kontor- og
administrasjon/
IKT-service
Molde
Oslo
Trøndelag
Innlandet
Statped- Oslo

Tel: 61188500

post@statped.no
Kontor- og administrasjonOslo

Statped-
Vest-Agder

Tel: 61188500

E-post: post@statped.no

Kontor- og
administrasjon

Kristiansand
Statsbygg

Tel: 81555045

E-post:
postmottak@
statsbygg.no
Byggdrifter/
IKT-service
Oslo
Statsministerens kontor

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@
smk.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning

Tel: 73557900

E-post:
postmottak@
unit.no
Kontor- og
administrasjon
Trondheim

Universitetet i Bergen


Tel: 55580000

E-post:
post@uib.no
Byggdrifter/
IKT Service/
Kontor- og administrasjon
Bergen
Utdannings-
direktoratet


Tel: 23301200

E-post:
post@
utdanningsdirektoratet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Utenriksdepartementet

Tel: 22249090

E-post: post@mfa.no
IKT-service/
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Utlendingsnemnda

Tel: 21085000

E-post:
postmottak@une.no
Kontor- og administrasjonOslo
Vestre Finnmark tingrett

Tel: 78783100

E-post:
vestre.finnmark.tingrett@domstol.no
Kontor- og
administrasjon
Alta
Øst politidistrikt

Tel: 64993000

E-post:
post@ost.
politiet.no
Kontor- og administrasjonSki
Lærebedrifter som er medlem av OK stat

 

Oppdatert: 28. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord